Binnen het project Spaarwater is een breed consortium, onder leiding van Acacia Institute (i.s.m. Acacia Water en DLVPlant), de uitdaging aangegaan om zoetwater beschikbaar te maken en in de toekomst beschikbaar te houden voor landbouwdoeleinden. Het project richt zich op vier proeflocaties in het Waddengebied. Voor deze pilotlocaties (in Noord-Holland, Friesland en Groningen) worden van 2013 t/m 2016 proeven uitgevoerd met innovatieve oplossingen die het watermanagement op perceel- en bedrijfsniveau optimaliseren. Deze locaties zijn representatief voor het gehele waddengebied. Twee proeflocaties richting zich op zelfvoorzienende zoetwaterberging volgens de trits 'opvangen, opslaan en gebruiken'. Op twee andere proeflocaties worden vernieuwende drainageontwerpen toegepast om een maximale zoete neerslaglens te realiseren.

Het Waddengebied laat zich kenmerken door een ondiepe zoet-zout overgang in het grondwater. Landbouw is slechts mogelijk dankzij de dunne zoete regenwaterlenzen in de ondergrond, die op het zoute grondwater 'drijven'. Uit recente studies blijkt dat er een risico bestaat dat de zoete regenwaterlens in een aanzienlijk deel van het landbouwgebied verdwijnt. Dit kan zoutschade aan gewassen veroorzaken. Door klimaatverandering en bodemdaling komt de rek van het natuurlijke systeem verder onder druk te staan. Zekerstelling van zoetwaterbeschikbaarheid is voor de economische positie van de landbouwsector van groot belang.

Spaarwater richt zich op zelfvoorzienende zoetwaterberging op perceel niveau, door middel van ondergrondse zoetwateropslag of systeemgerichte drainage. Elk van de vier proeflocaties heeft zijn eigen kenmerken en technische toepassingen:


Het doel van Spaarwater is onder meer het ontwikkelen van technisch haalbare en economisch betaalbare zoetwatertechnieken (ondergrondse zoetwater opslag en systeemgerichte drainage) voor bedrijven van alle schaalgrootten. Als de baten niet opwegen tegen de kosten wordt samen met de ondernemer gezocht naar andere alternatieven. De combinatie van geohydrologische, technische en economische haalbaarheid zal voldoende handvaten bieden voor een passend systeem voor iedere ondernemer.

De voordelen van de technieken binnen het project Spaarwater zijn kortweg: 

  • Zoetwaterbeschikbaarheid
  • Efficiënte beregening door druppelirrigatie
  • Minder afspoeling van nutriënten
  • Afbraak van schadelijke bacteriën en ziektekiemen
     

Neemt u voor meer informatie contact op met Jouke Velstra (Jouke.velstra(at)acaciawater.com).