Afgelopen jaren zijn uiteenlopende technieken ontwikkeld voor het lokaal vasthouden van zoet water, waaronder ondergrondse wateropslag en peilgestuurde drainage.

Het consortium bestaande uit Deltares, Wageningen UR Alterra, Acacia Water en de Bakelse Stroom heeft een instrument ontwikkeld, waarmee de potentie van deze oplossingen voor een gebied in kaart wordt gebracht: de Fresh Water Options Optimizer (FWOO). Met deze informatie kunnen waterschappen bepalen hoeveel water in hun beheergebied beschikbaar kan worden gemaakt met lokale oplossingen.

De Fresh Water Options Optimizer is een webbased applicatie die zich richt op de fysieke mogelijkheden. Aan de hand van informatie over de bodemgesteldheid, de diepere ondergrond en de mogelijkheden voor water aan- en afvoer. genereert het instrument voor verschillende technieken (landdekkende) kaarten. De kaarten laten zien hoe kansrijk een bepaalde techniek in een gebied is en zijn bruikbaar voor een eerste verkenning van de mogelijkheden om de zoetwatervoorziening in een gebied te vergroten. De technieken die binnen dit project zijn beschouwd, zijn:

  1. Drains2Buffer
  2. regelbare en klimaatadaptieve drainage
  3. kreekruginfiltratie
  4. de 'Freshmaker'
  5. ASR Aquifer Storage and Recovery 
  6. waterconservering via stuwen 
  7. waterconservering door slootbodemverhoging 

De ontwikkelde methodiek is getoetst aan de hand van een casus binnen het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Deze toets is illustratief voor de wijze waarop de kaarten en methodiek ook op andere locaties kunnen worden toegepast.

In de eindrapportage ‘Methode voor het selecteren van lokale zoetwateroplossingen en het afwegen van hun effecten’ staat de gehanteerde methodiek en de casus uitgebreid beschreven.

Dit project is gefinancierd door STOWA, Kennis voor Klimaat, Stichting Waterbuffer en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Marco Hoogvliet van Deltares (E-mail: marco.hoogvliet(at)deltares.nl).

Update: 12 februari 2015