De Stichting Waterbuffer is op 23 oktober 2012 opgericht om de toepassingsmogelijkheden van ondergrondse opslag van zoet water als een duurzame aanvulling of vervanging van de bestaande watervoorziening op bedrijfs- en/of gebiedsniveau te bevorderen en dit onderwerp op de politiek-bestuurlijke agenda te zetten.

Door bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden bij elkaar te brengen, zorgt de stichting voor een krachtige impuls aan het benutten van de bodem ten behoeve van een toekomstbestendige zoetwatervoorziening. Daarbij gaat het primair om het vergroten van kennis en verbeteren van inzichten op het terrein van ondergrondse opslag van zoet water, het verspreiden en uitdragen daarvan, het verbreden van het netwerk en stimuleren van kennisontwikkelingen en innovaties op dit vlak. De stichting heeft hierbij een regie- en aanjaagfunctie ten opzichte van de kennisinstituten enerzijds en de topsectoren Water en Tuinbouw, overheden en bedrijfsleven anderzijds.

De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het:

  • inventariseren, evalueren en uitwisselen van beschikbare kennis, inzichten en ervaringen 
  • initiĆ«ren en uitvoeren van onderzoek en experimenten, en het bevorderen van experimenten door derden
  • bevorderen van de inpassing en verankering in beleid en/of regelgeving
  • bijeenbrengen van fondsen voor onderzoek, experimenten en andere activiteiten ten behoeve van een bredere toepassing van ondergrondse opslag van zoetwater

 

Organisatie:

De Stichting Waterbuffer heeft een bestuur dat belast is met de algemene leiding over en het behartigen van de belangen van de stichting, een bureau dat belast is met de dagelijke werkzaamheden en een programmacommissie die het bestuur en bureau adviseert.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Michiel van Haersma Buma (voorzitter)
  • Peter de Koeijer (secretaris | penningmeester)
  • Jan Hoogendoorn 
        

Bureau
Het bureau bestaat uit de volgende personen: 
Carl Paauwe                                                             Carla Michielsen 
Directeur Stichting Waterbuffer                                           Medewerker Stichting Waterbuffer
(cpaauwe(at)waterbuffer.net)                             (cmichielsen(at)waterbuffer.net)
   

Programmacommissie
De programmacommissie bestaat uit:  

Frank Agterberg   (SKB
Ron Biemans  (Evides)
Gideon de Jager  (Codema Systems Group)
Jan Willem Kooiman  (KWR Water)
Jan Meijles  (Provincie Zuid-Holland)
Guus Meis  (LTO Noord Glaskracht)
Gu Albert Oude Essink  (Deltares)
Michelle Talsma  (Stowa)
Roy Tummers  (VEMW)
Pier Vellinga  (Kennis voor Klimaat)
Arjen de Vries  (Acacia Water)